Scroll Top

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka reguluje sposób przetwarzania danych osobowych w Serwisie business-intelligence.pl oraz danych partnerów biznesowych ABR SESTA sp. z o.o.

 

Polityka jest podzielona na dwie części:

 • Podstawowe informacje o administratorze i o Państwa prawach – mają one zastosowanie do każdego procesu przetwarzania opisanego w części drugiej.
 • Szczegółowe informacje o procesach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawowe informacje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ABR SESTA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hożej 86, 00-682 Warszawa. Tę politykę ABR SESTA przygotowała w oparciu o przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) nr 2016/679, które dalej nazywane jest „RODO”.

 

ABR SESTA wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@abrsesta.com.

 

Przysługuje Państwu prawo: cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie, dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby je wykonać, skontaktuj się z adresem office@abrsesta.com

 

Szczegółowe informacje o procesach przetwarzania

 

1. Obsługa zapytań z formularza kontaktowego

 

W jakim celu ABR SESTA przetwarza dane?
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest wymagane przez ABR SESTA w celu świadczenia obsługi zapytań, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych będzie skutkować niemożliwością przedstawienia Państwu odpowiedzi na zapytanie.Podanie danych w polach nieobowiązkowych oraz w polu adresu email oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest nieobowiązkowe, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Po udzieleniu odpowiedzi podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ABR SESTA. W zakresie mechanizmu Captcha zabezpieczającego przed robotami i chroniącego serwis internetowy – Państwa identyfikator cookie jest przekazywany do Google LLC.

 

Jak długo ABR SESTA będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu lub wysłania pełnej oferty, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza ABR SESTA?
Są to dane udostępnione ABR SESTA w formularzu oraz historia poprzednich kontaktów.

 

Skąd ABR SESTA pozyskuje dane osobowe?
Z formularzy umieszczonych na stronie business-intelligence.pl.

 

2. Realizacja Umów

 

W jakim celu ABR SESTA przetwarza dane?
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy ABR SESTA a Kontrahentem, w tym prowadzenie komunikacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy;
 • Realizacja obowiązków wynikających z przepisów m.in. konieczność wystawienia dokumentów takich jak np. faktura VAT;
 • Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub do realizacji współpracy pomiędzy ABR SESTA a Kontrahentem.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie

 • uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zawarciu i wykonaniu umowy pomiędzy ABR SESTA a Kontrahentem;
 • realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ustalaniu, dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi.

Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ABR SESTA, w tym usługi prawne, windykacyjne, audytorskie, świadczące usługi pocztowe.

 

Jak długo ABR SESTA będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane:

 • w zakresie zawarcia i wykonania umowy pomiędzy ABR SESTA a Kontrahentem – do czasu zgłoszenia i pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu;
 • w zakresie realizacji obowiązku prawnego – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku prawnego;
 • w zakresie ustalania i dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę roszczeń.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza ABR SESTA?
Są to dane służbowe: adres email, telefon, imię, nazwisko, stanowisko, historia kontaktu.

Skąd ABR SESTA pozyskuje dane osobowe?
ABR SESTA otrzymała Państwa dane, ponieważ są Państwo reprezentantem, działają w imieniu lub na rzecz kontrahentów, z którym ABR SESTA zawarła bądź negocjuje Umowę, a dane ABR SESTA otrzymała od Państwa, zostały przekazane przez wyżej wspomnianego kontrahenta lub zebrane z powszechnie dostępnych rejestrów (np. dane osób reprezentujących Kontrahenta wskazane w komparycji Umowy).

 

3. Wysyłka ofert i newsletterów

 

W jakim celu ABR SESTA przetwarza dane?
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Państwa newsletterów, informacji, zachęt i ofert za pomocą wiadomości e-mail lub za pomocą telefonu. ABR SESTA może analizować dane czy zapoznają się Państwo z przesyłanymi treściami oraz które z nich najchętniej Państwo czytacie. Na podstawie tych analiz oraz na podstawie informacji o historii współpracy z ABR SESTA możemy też dopasowywać treść komunikacji do Państwa zainteresowań.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą mogli Państwo zapisać się do newslettera oraz otrzymywać od ABR SESTA informacji handlowych. Podanie danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes ABR SESTA polegający na marketingu bezpośrednim oraz dostosowaniu przedstawianych Państwu ofert do Państwa zainteresowań.
 • Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgodę mogą Państwo zawsze odwołać. W tym celu należy odpisać na maila zawierającego przekaz marketingowy zawierając w tytule maila „WYCOFUJĘ ZGODĘ”, „NIE WYRAŻAM ZGODY” lub podobną treść. Mogą Państwo także skontaktować się a ABR SESTA na adres mailowy office@abrsesta.com

Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów mailingowych, informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ABR SESTA.

 

Jak długo ABR SESTA będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu bądź wycofania zgody, a następnie w ramach procesu „zapewnienie realizacji praw”.

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza ABR SESTA?
ABR SESTA przetwarza następujące rodzaje danych:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • firmę (miejsce zatrudnienia),
 • telefon,
 • historię kontaktów.

Skąd ABR SESTA pozyskuje dane osobowe?
Możemy pozyskiwać dane osobowe np.

 • z formularzy na stronie business-intelligence.pl
 • ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak strona internetowa Państwa firmy czy też oficjalne rejestry działalności,
 • z wizytówek, które Państwo przekazali przedstawicielowi ABR SESTA,
 • z referencji i poleceń,
 • od osób i podmiotów, które gromadzą bazy danych kontaktowych do firm,
 • od osób, które przekazali kontakt do Państwa jako do osób, z którymi ABR SESTA powinna się skontaktować z uwagi na Państwa zakres kompetencji.

O włączeniu Państwa danych do systemu ABR SESTA zostaniecie Państwo poinformowani zgodnie z wymogami RODO. Aby określić z jakiego źródła ABR SESTA pozyskała dane należy skontaktować się z adresem mailowym office@abrsesta.com

 

4. Przeprowadzanie badań satysfakcji klienta

 

W jakim celu ABR SESTA przetwarza dane?
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania badań satysfakcji klienta.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych będzie skutkować niemożliwością uczestniczenia w badaniu satysfakcji.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na doskonaleniu sposobów obsługi klientów.

 

Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ABR SESTA.

 

Jak długo ABR SESTA będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane do upływu 3 lat od wykonania dla Państwa ostatniej usługi.

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza ABR SESTA?
Są to dane: adres email, firma, historia kontaktu i wykonywanych usług.

 

Skąd ABR SESTA pozyskuje dane osobowe?
ABR SESTA otrzymała Państwa dane, ponieważ są Państwo reprezentantem, działają w imieniu lub na rzecz kontrahentów, z którym ABR SESTA zawarła bądź negocjuje Umowę, a dane ABR SESTA otrzymała od Państwa, bądź zostały przekazane przez wyżej wspomnianego kontrahenta lub zebrane z powszechnie dostępnych rejestrów (np. dane osób reprezentujących Kontrahenta wskazane w komparycji Umowy).

 

5. Zapewnienie realizacji praw wynikających z RODO

 

W jakim celu ABR SESTA przetwarza dane?
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia realizacji praw przewidzianych przez RODO.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest wymagane przez ABR SESTA w celu realizacji praw przewidzianych przez RODO.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a po realizacji określonego Państwa żądania (bądź odmowie jego realizacji) prawa podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ABR SESTA.

 

Jak długo ABR SESTA będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na żądanie, a następnie do czasu otrzymania pozytywnie rozpatrzonego sprzeciwu, nie krócej jednak niż przez 6 lat w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza ABR SESTA?
Dane obejmują adres mailowy bądź inne dane – których zakres jest zminimalizowany i konieczny do zapewnienia celu przetwarzania, tj. realizacji Państw praw wynikających z RODO.

 

Skąd ABR SESTA pozyskuje dane osobowe?
Bezpośrednio od Państwa, z korespondencji z Państwem.

 

6. Przetwarzanie plików cookie

 

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 

W jakim celu ABR SESTA przetwarza dane?
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; (cel analityczny)
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; (cel funkcjonalny)
 • w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego – do zapamiętywania rzeczy dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu; (cel funkcjonalny)
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. (cel reklamowy)

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Używanie plików cookie jest dobrowolne. Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu..

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?

 • W zakresie plików cookie używanych dla celów analitycznych i reklamowych – podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Państwa zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.
 • W zakresie plików cookie używanych dla celów funkcjonalnych – podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu Państwu odpowiedniej jakości usług i funkcjonalności serwisu.

Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

Jak długo ABR SESTA będzie przetwarzać Państwa dane?
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza ABR SESTA?
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Mogą zawierać także inne informacje, w zależności od celu dla jakiego są używane. Na przykład mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Skąd ABR SESTA pozyskuje dane cookies?
Bezpośrednio od Państwa. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może zawsze dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies, jak również automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

7. Przetwarzanie logów serwera business-intelligence.pl

 

W jakim celu ABR SESTA przetwarza dane?
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych związanych z logami serwera jest obowiązkowe, jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania oznacza niemożliwość przetwarzania danych i realizacji i żądanej usługi.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie konieczności ich podania w celu realizacji żądania użytkownika.

 

Komu Państwa dane mogą być przekazane?
Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ABR SESTA.

 

Jak długo ABR SESTA będzie przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przechowywane do upływu roku od zapisania informacji na serwerze.

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza ABR SESTA?
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis ABR SESTA.

 

Skąd ABR SESTA pozyskuje dane osobowe?
Dane dotyczące logów ABR SESTA otrzymuje bezpośrednio z państwa urządzenia.